Вторник, Октября 03, 2023

Аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн 2019–жылга планы

« Бекитемин »

Ж.Баласагын атындагы КУУнун 

илимий иштери боюнча проректору

ф.-м.и.д., проф., А. А. Чекеев

___________________________

                                                                                                       «_____» «___________ 20____

Аспирантура жана докторантура бөлүмү боюнча

2019–жылга карата аткарыла турган иштеринин

П Л А Н Ы

Аткарыла турган иштер

Аткаруучулар

Аткаруу мөөнөтү

1.

Аспиранттарга, изденүүчүлөргө окуу курстарын уюштуруу, сабактардын жүгүртмөсүн  түзүү жана алардын аткарылышына көз салуу, текшерүү

1-семестр

2-семестр

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

жыл ичинде

январь – май, 2019 ж.

сентябрь – октябрь 2019 ж.

2.

Аспирантурага жана докторантурага кабыл алуу тууралуу кафедралардан билдирүүлөрдү чогултуу

Ага инспекторлор

январь – май, 2019 ж.

3.

Кандидаттык минимум экзамендерди: илимдердин философиясы жана тарыхы, чет тилдери (англис, немец, француз, ж.б.) жана мамлекеттик тилден экзамендерди тапшырууга даярдануу боюнча курстарды уюштуруу

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

январь – май, 2019 ж.

сентябрь – октябрь, 2019 ж.

4.

Курстардагы сабактарды жүргүзүү боюнча кадрларды тандоо, тиешелүү документтерди жасоо, буйруктарды чыгаруу.

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

январь 2019 ж.

сентябрь 2019 ж.

5.

Экзамендерди уюштуруу жана жүргүзүү

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

июнь 2019 ж.

ноябрь 2019 ж.

6.

Аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн жыл ичинде жасаган иштери тууралуу отчетторун,  кафедралардан аттестациядан өткөндүгүн текшерүү, кабыл алуу, жыйынтык чыгаруу.

Профилдик кафедралар, илимий жетекчилер жана ага инспекторлор

ноябрь

декабрь

2019 ж.

7.

Аспиранттар, изденүүчүлөр жана докторанттар менен аңгемелешүүлөрдү жүргүзүү, кеңеш берүү

Ага инспекторлор

ар дайым

8.

Аспирантурага кабыл алууну жана экзамендерди өткөрүүнү уюштуруу (консультацияларды жүргүзүү, документтерди кабыл алуу). Кабыл алуу комиссиясынын курамын түзүү жана экзамендерди уюштуруу экзамендин жүгүртмөсүн бекитүү.

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

сентябрь – октябрь, 2018 ж.

9.

Кабыл алуу боюнча адистиктен, философиядан, чет тилдерден (англис, немец, француз) жана мамлекеттик тилден экзамендерди жүргүзүү.

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

ноябрь 2018 ж.

10.

Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бөлүштүрүлгөн орунга ылайык, аспирантурага жана докторантурага  кабыл алуу жана тиешелүү документтерди даярдоо жана буйрук чыгаруу.

Илимий проректор, бөлүм башчы

декабрь 2018 ж.

11.

Жылдык отчет

Бөлүм башчы

январь 2019 ж.

12.

Аспирантура жана докторантура бөлүмү боюнча 1НК статистикалык отчетун даярдап тапшыруу

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

декабрь –январь, 2018 - 2019 ж.

13.

Бөлүм боюнча иш планды жана жылдык отчетту даярдоо

Бөлүм башчы

декабрь – январь 2018 – 2019 ж.

14.

Бөлүмдүн документтерин жаңылоо жана даярдоо

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

январь  – 2019 ж.

15.

Кандидаттык, доктордук диссертациялардын темаларын жана илимий жетекчилерин бекитүү боюнча КУУнун Илимий техникалык кеңешине (НТСке) маалыматтарды даярдап алып чыгуу

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

жыл ичинде

16.

Бекитилген кандидаттык жана докторлук диссертациялардын темаларын КУУнун жана ЖАКтын сайтына реестрге жайгаштыруу

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

жыл ичинде, квартал сайын

17.

Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн факультеттер менен биргеликте илимий конференцияларды уюштуруу жана өткөрүүгө активдүү катышуу

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

апрель –  май, 2019 ж.

18.

Адистиктер боюнча экзамендерди уюштуруу жана өткөрүү

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

керек болгон учурда

19.

Кандидаттык жана докторлук диссертациялардын корголушу боюнча маалыматтарды чогултуу

Ага инспекторлор

жыл ичинде

20.

Уюштурулган жана өткөрүлгөн иш чаралар боюнча КУУнун сайтына материалдарды даярдоо

Ага инспекторлор

жыл ичинде

21.

Жаңы кабыл алынган аспиранттар менен КУУнун структурасы, тарыхы, басып өткөн жолу тууралуу аңгемелешүү жана аспиранттардын милдеттери, укуктары менен тааныштыруу

Ага инспекторлор

январь  – 2019 ж.

22.

Аспиранттар жана изденүүчүлөр менен жаңылыктарды кабарлаган чогулуштарды уюштуруу жана өткөрүү

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

жыл ичинде

23.

Аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн, докторанттардын жана алардын илимий жетекчилеринин базасын түзүү

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

жыл ичинде

24.

ЖАКтын кызматкерлери менен аспиранттардын  жолугушууларын уюштуруу, жаңылыктарды талкуулоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

жыл ичинде

25.

Илимий басылмаларды чыгаруу эрежелери, журналдар ( РИНЦ, SCOPUS ж.б.)жана электрондук библиотекаларды колдонуу боюнча  түшүндүрмө иштерин жүргүзүү.

Бөлүм башчы жана ага инспекторлор

ар дайым

Ж. Баласагын атындагы КУУнун  аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн башчысы, п.и.к., проф. Т. А. Курамаева